Etický kodex pro obchodní partnery

B2 Impact a její dceřiné společnosti (společně dále jako „B2 Impact“ nebo „Skupina“ a místní dceřiné společnosti jako „Obchodní jednotky“) se zavázaly stát se „důvěryhodným a inovativním partnerem, který aktivně mění podobu odvětví správy pohledávek na všech trzích“, kde Skupina působí.

B2 Impact se řídí Etickým kodexem a zásadami, které charakterizují klíčové hodnoty Skupiny. V jednání s Obchodními partnery se B2 Impact mimo jiné zavazuje:

 • Dodržovat platné zákony, nařízení, zásady a postupy,
 • Jednat eticky a otevřeně,
 • Spravedlivě a transparentně jednat s osobami i organizacemi,
 • Zveřejňovat jakýkoliv střet zájmů, ať už skutečný nebo subjektivně vnímaný,
 • Podporovat férovou a otevřenou konkurenci a zároveň se snažit nabízet co nejlepší poměr ceny a výkonu a inovativní řešení,
 • Zavést procesy, které usnadňují obchodní dohody,
 • Chránit informace, které mají povahu obchodního tajemství, a bránit jejich zveřejnění,
 • Nepřijímat od potenciálních, současných nebo minulých Obchodních partnerů žádné finanční nebo nefinanční výhody,
 • Reagovat na přiměřené žádosti o radu a informace, včetně informací o rozhodnutí o nabídkách a
 • Řešit stížnosti.

B2 Impact od svých Obchodních partnerů očekává, že se budou řídit srovnatelnými hodnotami, a že budou podnikat a počínat si eticky.

ÚČEL, ROZSAH A PLATNOST

Etický kodex pro obchodní partnery (dále jako „Kodex“) uvádí etické standardy, principy a chování, které B2 Impact očekává od svých Obchodních partnerů, kteří obchodují s B2 Impact nebo jeho jménem.

OZNÁMENÍ, HLÁŠENÍ PORUŠENÍ A NEDODRŽOVÁNÍ

Tento Kodex budou mít k dispozici všichni Obchodní partneři. B2 Impact očekává, že se jím všichni Obchodní partneři budou řídit, a že při obchodování s B2 Impact nebo jeho jménem zajistí soulad s hodnotami, které jsou v Kodexu uvedeny.

Obchodní partneři jsou povinni bezodkladně informovat svou kontaktní osobu v rámci B2 Impact nebo člena nevedení B2 Impact o jakémkoliv porušení tohoto Kodexu nebo o jakémkoliv nekalém, nezákonném nebo neetickém jednání. Obchodní partneři mohou ohlásit nekalé jednání, které odhalili, nebo o kterém mají podezření, pomocí kanálu pro anonymní oznamování skupiny B2 Impact, který je dostupný na adrese: https://report.whistleb.com/b2holding

Skupina B2 Impact si vyhrazuje právo učinit opatření, aby ověřila dodržování tohoto Kodexu ze strany Obchodních partnerů. V případě nedodržení tohoto Kodexu nebo prokazatelně nekalého, nezákonného nebo neetického jednání si B2 Impact vyhrazuje právo provést nápravná opatření.

Porušení tohoto Kodexu může mít mj. za následek, že B2 Impact:

 • Neuzavře s Obchodním partnerem obchodní vztah,
 • Pozastaví nebo ukončí platnost stávajících dohod nebo smluv s Obchodními partnery,
 • Zahájí prošetření případu porušení a/nebo
 • Případ postoupí nebo nahlásí příslušným orgánům.

VÝKLAD POJMŮ

Obchodní partneři – tento pojem zahrnuje Dodavatele, Klienty, Investory a obecně jakoukoliv třetí stranu, se kterou má B2 Impact obchodní vztah.

Klienti – společnosti (zejména banky a úvěrové společnosti, ale také telekomunikační operátoři, maloobchodní společnosti a dodavatelé energií), kterým B2 Impact poskytuje služby spojené s pohledávkami, kdy jedná jejich jménem.

Zaměstnanci – všichni členové statutárních orgánů a vedení B2 Impact, zaměstnanci, dočasní pracovníci, stážisté, poradci nebo jiné osoby, které jsou nebo byly zaměstnány Obchodní jednotkou nebo jsou nebo byly v jiném pracovním vztahu s B2 Impact, nehledě na dobu trvání jejich pracovní smlouvy, typ pracovního vztahu nebo místo práce.

Investoři – finanční subjekty, které spoluinvestují do portfolií pohledávek spolu s B2 Impact nebo ve spolupráci s ním.

Dodavatelé – veškeré fyzické nebo právnické osoby, které B2 Impact poskytují zboží a služby a jejich zaměstnanci, zástupci, představitelé a subdodavatelé.

Prodejci – společnosti (zejména banky a úvěrové společnosti, ale také telekomunikační operátoři, maloobchodní společnosti a dodavatelé energií), které B2 Impact prodávají portfolia pohledávek.

HODNOTY, KTERÝMI SE MUSÍ ŘÍDIT NAŠI OBCHODNÍ PARTNEŘI

B2 Impact očekává, že se jeho Obchodní partneři budou řídit veškerými zákonnými a regulatorními požadavky v oblasti etiky zahrnujícími mj.:

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

Obchodní partneři jsou povinni dodržovat veškeré platné zákony, pravidla a nařízení v zemi, ve které vykonávají obchodní činnost.

LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI, KORUPCE A JINÉ PODVODNÉ JEDNÁNÍ

Obchodní partneři nesmí být fiktivní povahy a nesmí být zapojeni do legalizace výnosů z trestné činnosti, dopouštět se korupce nebo být uvedeni na sankčních seznamech nebo černých listinách obchodních komor, orgánů na ochranu práv spotřebitele nebo obdobných organizací kvůli neserióznímu podnikání.

NEČESTNÉ A ZNEVÝHODŇUJÍCÍ PRAKTIKY

Obchodní partneři jsou povinni stanovovat férové ceny a účtovat si poplatky nebo úroky, které jsou v souladu s místními právními předpisy. Obchodní partneři rovněž nesmí používat úvěrové podmínky, které lze považovat za nepřiměřené, znevýhodňující nebo v rozporu s tržními sazbami, nabízet krátkodobé spotřebitelské úvěry s vysokými úrokovými sazbami nebo u svých produktů a služeb používat agresivní prodejní metody nebo metody půjčování způsobem, který by bylo možné považovat za nečestný.

DARY, POHOSTINNOST A DALŠÍ VÝHODY

Obchodní partneři nesmí za žádných okolností nabízet nebo poskytovat nepřiměřené finanční nebo nefinanční výhody Zaměstnancům B2 Impact. Zaměstnanci B2 Impact nejsou oprávněni požadovat nepřiměřené finanční nebo nefinanční výhody a očekává se od nich, že tyto výhody odmítnou.

STŘET ZÁJMŮ

Střet zájmů vzniká ve chvíli, kdy se protnou obchodní a osobní zájmy. Mezi osobní zájmy patří vlastní profesní a finanční zájmy určité osoby a rovněž minulé a současné vztahy s jinými osobami, skupinami nebo rodinnými příslušníky. Obchodní partneři jsou povinni skupině B2 Impact bezodkladně ohlásit veškeré střety zájmů, ať už jde o objektivní nebo subjektivně vnímaný střet.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Informace poskytované nebo shromažďované ze strany B2 Impact jsou poskytovány jako důvěrné, není-li výslovně uvedeno jinak nebo pokud tyto informace již nejsou veřejně známé. Obchodní partneři jsou povinni respektovat a dodržovat důvěrnou povahu informací a práva duševního vlastnictví B2 Impact.

OSOBNÍ ÚDAJE

Obchodní partneři jsou povinni svou činnost v souvislosti s B2 Impact vykonávat v souladu s pravidly, zásadami a požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (nařízením GDPR).

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

Obchodní partneři jsou povinni poskytovat bezpečné pracovní prostředí a ve své obchodní činnosti uplatňovat náležité postupy na ochranu zdraví a zajištění bezpečnosti. Jsou rovněž povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

PRACOVNÍ A LIDSKÁ PRÁVA

Obchodní partneři jsou povinni zajistit spravedlivé a etické pracovní prostředí a vynaložit veškeré přiměřené úsilí k zajištění, že společnosti v jejich dodavatelském řetězci se nedopouštějí porušování lidských práv nebo se na něm nepodílejí.

ZÁKAZ DISKRIMINACE A DIVERZITA

Obtěžování nebo diskriminace na základě mj. rasy, pohlaví, národnosti, etnického původu, věku, sexuální orientace, náboženství a politické příslušnosti nebude tolerována. Obchodní partneři jsou povinni zajistit pracovní prostředí, kde nedochází k obtěžování a diskriminaci, nabízet rovné příležitosti v zaměstnání a podporovat v rámci své organizace diverzitu.

EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST

Obchodní partneři jsou povinni minimalizovat dopad své činnosti na životní prostředí a uplatňovat ekologicky odpovědné zásady a postupy.