Služby

Společnost B2 Impact nabízí řešení nesplácených dluhů jak dlužníkům, tak i věřitelům

Nákup pohledávek

Společnost B2 si vybudovala pevné vztahy s finančními institucemi a dalšími velkými firmami na českém trhu v rámci prodeje nesplácených úvěrů či jiných pohledávek plynoucích z obchodní činnosti. Počet uzavřených transakcí nesplácených pohledávek i celkový objem činností koncernu zaručují efektivní a profesionální řízení každé transakce. Společnost B2 má nezbytné know-how, servisní a finanční kapacitu pro převzetí všech druhů pohledávek včetně velkých korporací, malých a středních podniků, individuálních hypoték a nezajištěných spotřebitelských úvěrů, které nejsou spláceny, a finančním institucím tak umožňuje pokračovat v činnosti v lepší finanční kondici. Prodejci pohledávek mají rovněž jistotu, že metody vymáhání uplatňované společností B2 splňují nejpřísnější etické standardy, a jejich celkovým cílem je nalézat smírná řešení s jednotlivými dlužníky.

 

Hands holding documents
Hands holding documents

Správa nesplácených úvěrů

Společnost B2 vynakládá maximální úsilí na vytváření splátkových kalendářů, jež jsou v souladu s možnostmi dlužníka splácet svůj závazek. Poskytujeme řešení šité na míru, jež vycházejí z povahy daného dluhu a z individuální analýzy dlužníkovy situace. Pomáháme našim klientům vyřešit jejich nesplácené závazky a zařadit se tak zpět do plnohodnotného života. Při restrukturalizaci dluhu používáme flexibilní přístup, což je pro naše klienty značným přínosem. Bez ohledu na použitou vymáhací strategii patří k našim nejdůležitějším zásadám dodržování etických a morálních standardů, ochrana pověsti našich obchodních partnerů a dodržování práv dlužníků.

Man and woman sitting around a table talking in an office
Man and woman sitting around a table talking in an office

Finančním institucím nabízíme

  • Okamžitou likviditu za příznivých podmínek
  • Volné finanční prostředky na další investice
  • Ochranu reputace
  • Možnost věnovat se plně svému hlavnímu podnikání a uvolnit si tak cenné finanční, lidské, informační a další zdroje
  • Dobrou spolupráci s dlužníky, při níž respektujeme jejich finanční situaci a usilujeme o nalezení nejlepšího řešení pro obě strany

Dlužníkům nabízíme

  • Flexibilní přístup
  • Zaměření na smírné řešení spíše než na soudní žaloby
  • Nový splátkový kalendář dle finančních možností dlužníka
  • Možnost odpisu části úroku z prodlení či jiných poplatků při dodržování splátkového kalendáře
  • Ve zvláštních případech slevy ze stávajících dluhů

Časté dotazy

Váš dluh byl převeden odkupem vaší pohledávky ze strany společnosti B2 Impact, na němž se dohodla s vaším poskytovatelem úvěru. Vaší novou protistranou, která určuje řešení vašeho dluhu, je tak nyní společnost B2 Impact.

Přečíst článek

Společnost B2 Impact učiní všechna nezbytná opatření pro řešení zvláštních případů, jež se týkají zdravotně postižených nebo znevýhodněných dlužníků tak, aby nalezla nejlepší možné řešení, jež zohlední konkrétní okolnosti daného dlužníka.

Přečíst článek

Samotným převodem vaší pohledávky na společnost B2 Impact nevznikají žádné další poplatky ani výdaje. Musíme vás však upozornit, že v případě soudního řešení vaší pohledávky nese náklady spojené s právním a soudním řešením v konečném důsledku dlužník.

Přečíst článek

Vaše ujednání se společností B2 Impact se týká výlučně pohledávek, které na nás převedl váš původní poskytovatel úvěru. Řešení vaší dlužné situace a stav vašeho účtu u vašeho původního poskytovatele úvěru jsou dvě oddělené věci.

 

Přečíst článek

Je možné, že nejspíše existují určité zbytkové náklady či výdaje v souvislosti s řešením vašich pohledávek po splatnosti, které bude nutné uhradit i po zrušení vašeho účtu či úvěru. Tyto náklady a výdaje budou odpovídat původnímu ujednání s vaším původním poskytovatelem úvěru. K tíži vašeho účtu se navíc přidají veškeré případné náklady na vymáhání právní cestou nebo poplatky vzniklé během řešení vaší pohledávky.

Přečíst článek

Slovník pojmů

Převod finančních pohledávek/postoupení

Převod finančních pohledávek/postoupení směřuje od předchozího věřitele k novému věřiteli, přičemž pohledávka ani dlužník se nemění. Právním základem pro postoupení může být smlouva, právní předpis nebo rozhodnutí soudu.

Řízení o výkonu rozhodnutí

Řízení o výkonu rozhodnutí je řízení, v němž věřitel vymáhá svou pohledávku prostřednictvím soudu nebo notáře. Návrh na výkon rozhodnutí lze zaslat na základě platných a pravých dokladů k výkonu rozhodnutí.

Dlužník

Dlužník je osoba, která má smluvní závazek vůči věřiteli.

Věřitel

Věřitel je účastník závazkových vztahů oprávněný druhou stranou (dlužníkem) k vymáhání určitých práv, činnosti nebo nečinnosti, nebo vzdání se určitých práv vůči druhé straně (dlužníkovi). Jedná se o dvoustranný vztah, v němž mají obě strany svá práva a povinnosti.

Pohledávka/dluh

Povinnost fyzické osoby nebo právnické osoby (dlužníka) zaplatit něco (zpravidla peníze) druhé straně (věřiteli).

Úrok

Úrok je poplatek v penězích za vypůjčenou částku, který dlužník platí věřiteli. Úroková sazba se vyjadřuje v procentech a považuje se za cenu peněz či kapitálu, kterou příjemce půjčky (dlužník) platí za používání vypůjčených peněz či kapitálu.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je sankcí pro dlužníka, který je v prodlení s plněním svých peněžních závazků. Úrokovou sazbu stanoví příslušné právní předpisy. Věřitel má nárok na úrok z prodlení bez ohledu na to, zda mu v důsledku prodlení dlužníka vznikla nějaká škoda.